انشاهای نمونه
انشاهای نمونه
چرا باید به دیگران کمک کنیم؟
یکی از بهترین و زیباترین کارها کمک به دیگران است. هیچ انسانی نیست که کمک کردن به دیگران

را دوست نداشته باشد.کمک کردن انواع مختلفی دارد مانند:کمک های مادی و کمک های غیر مادی.

کمک های گفتاری و غیر گفتاری. کمک های عملی و غیر عملی و... اگر ما بتوانیم کمک های خوب

ودرستی را برای دیگران بکنیم انها نیز تلاش میکنند تا متقابلا کمک های ما را جبران کنند و این کارها

موجب رابطه و دوستی بین دو فرد میشود. یکی از بهترین کمک هایی که ما میتوانیم انجام دهیم کمک

به افراد محتاج و قحطی زده است که شعار مراکز جمع اوری این کمک ها شعر زیبای سعدی است که

میگوید:

بنی ادم اعضای یکدیگرند                                                که در افرینش ز یک گوهرند

چو عضوی بدرد اورد روزگار                                             دگر عضو ها را نماند قرار

پس در نتیجه کمک کردن به دیگران کاری خوب و درست و انسانی است که باعث رضایت خداوند و اجر

و ثواب ما در این دنیا و اخرت میشود.

| علی حسین زاده | دوشنبه بیست و نهم اسفند ۱۳۹۰